Adatvédelmi tájékoztató

1        Általános rendelkezések

1.1       Bevezetés

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) 12. és 13. cikke előírja, hogy az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hozzon annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az adatkezelő segítse elő az érintett jogainak a gyakorlását.

A jelen tájékoztatóval e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

A jelen tájékoztató megalkotása során figyelembe vett jogszabályok:

 • GDPR;
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „Sztv.”);
 • az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: „Áfatv.”).

 

1.2       Az adatkezelő megnevezése:

Név:                                  BG-AEROSOFT Szoftverkészítő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített elnevezés:  BG-AEROSOFT Kft.

Székhely:                          1131 Budapest, Vőlegény utca 35.

Cégjegyzékszám:           01-09-070489

Nyilvántartó bíróság:   Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám:                         10422690-2-41

Képviseli:                         Gintl-Reszegi Mária, ügyvezető

Telefonszám:                  +36-30/4050133

E-mail cím:                      

Honlap:                             https://insprl.hu/

(a továbbiakban: „Adatkezelő”)

 

1.3       A jelen tájékoztató célja és felépítése

 

A jelen tájékoztató célja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak az Adatkezelő által kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozók által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésbe esetlegesen bevont adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, valamint arról, hogy harmadik országba történik-e adattovábbítás. A jelen tájékoztató az érintett jogairól is tájékoztat.

1.4       A jelen tájékoztatóban használt fogalmak:

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Ezen felül személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy –közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, tagolása, megváltoztatása, átalakítása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, betekintés,közlése továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az adatkezelő megbízásából személyes adatokat dolgoz fel.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adatvédelmi incidens: a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, közlés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam (Európai Gazdasági Térség).

 

1.5       Az érintettek jogai és kötelezettségei

1.5.1       Az érintettek jogai

 

Az Adatkezelő biztosítja, hogy az alábbiak szerint érvényesüljenek az érintettek jogai. Az érintett a jogait valamennyi adatkezelés során gyakorolhatja, azzal, hogy egyes jogokat korlátozhat a kezelt személyes adatok vagy az adatkezelés jellege (pl.: kötelező adatkezelés esetén a személyes adatok törlése nem kérhető, kamerás megfigyelés során rögzített képmás nem helyesbíthető adat).

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít az érintett számára, hogy az érintetti jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmét az alábbi módok bármelyikén előterjessze: (i) postai úton, (ii) e-mail útján, (iii) telefonon.

Az Adatkezelő az érintett kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesíti, és tömör, átlátható és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatja erről az érintettet. A kérelem megtagadásáról Adatkezelő szintén ezen határidőn belül dönt és tájékoztatja az érintettet a kérelem megtagadásáról, ennek okairól, valamint az érintett ezzel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeiről.

Az Adatkezelő az érintett kérelmét főszabály szerint e-mail útján teljesíti, ha azonban az érintett postai vagy telefonos elérhetősége megadásával kifejezetten ezt kéri, az Adatkezelő a kérelmet postai vagy telefonos úton teljesíti. Az érintett kérésére telefonos tájékoztatás kizárólag akkor adható, ha az érintett a személyazonosságát igazolta. Az Adatkezelő az érintett postai címét vagy telefonszámát semmilyen más célra nem használja fel.

Az Adatkezelő az érintettek – alább részletezett – kérelmeinek teljesítéséért díjat, költségtérítést nem számít fel. Arra az esetre azonban, ha az érintettől azonos adatkörre vonatkozó újabb kérelem érkezik be az előző, már teljesített kérelmet követő egy éven belül, az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a kérelem teljesítéséért a teljesítéssel kapcsolatos munkateherrel arányos költségtérítést állapítson meg.

a) Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

Az Adatkezelő az érintett kérelmére tömör, átlátható és könnyen hozzáférhető módon, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatást nyújt részére az alábbi információkról:

 • arról, hogy személyes adatainak kezelése Adatkezelőnél folyamatban van-e;
 • a személyes adatok kezelésének céljáról;
 • a kezelt személyes adatok kategóriáiról;
 • az adatkezelés tervezett időtartamáról, és ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • ha a személyes adatokat az Adatkezelő nem az érintettől gyűjtötte, a forrásukról;
 • azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel az Adatkezelő a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • az adatkezelés következményeiről;
 • az érintett jogairól;
 • az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Az Adatkezelő az érintett kérelmének hiányában is – e-mail útján – tájékoztatást nyújt az érintettnek az adatkezelésnek e tájékoztatóban foglaltakhoz képest történő lényeges megváltozásáról, a bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

b) Helyesbítéshez való jog:

Az Adatkezelő az érintett kérésére helyesbíti az érintettre vonatkozó, pontatlan személyes adatokat.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

c) Törléshez való jog:

Az érintett kérésére az Adatkezelő törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

d) Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

e) Adathordozhatósághoz való jog:

Az Adatkezelő az érintett kérésére, az érintett rendelkezésére bocsátja a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat. Adatkezelő továbbá vállalja, hogy ezeket a személyes adatokat az érintett egy másik adatkezelőnek anélkül továbbíthatja, hogy ezt Adatkezelő akadályozná.

f) Tiltakozáshoz való jog:

Amennyiben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, tehát az Adatkezelő jogos érdeke, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

g) Hozzájárulás visszavonásának joga:

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelések [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja] esetében az érintett jogosult arra, hogy megadott hozzájárulását bármikor, ingyenesen, korlátozás nélkül visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

h) Jogorvoslathoz való jog:

Amennyiben az érintett úgy véli, hogy az Adatkezelő az adatkezelése során megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; honlap: www.naih.hu; e-mail cím: ; telefonszám: +36-1/391-1400; faxszám: +36-1/391-1400; a továbbiakban: „NAIH”), vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. Adatkezelő vállalja, hogy ezen eljárások során az érintett bírósággal vagy a NAIH-hal mindenben együttműködik, az adatkezelésre vonatkozó adatokat az érintett bíróság vagy a NAIH részére kiadja.

 

1.5.2       Az érintettek kötelezettségei

 

Az általuk megadott személyes adatok helyességéért és hiánytalanságáért az érintettek tartoznak felelősséggel. Az Adatkezelő a megadott személyes adatok hiányosságáért, hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, stb.), illetve valódiságáért semmilyen felelősséget nem vállal.

1.6       Egyéb általános rendelkezések – adatbiztonság

 

Az Adatkezelő a technika szintjének megfelelő fizikai és technikai védelemmel biztosítja, hogy az általa kezelt személyes adat

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A fentiek érdekében az adatkezelés ideje alatt az érintett személyes adatait az Adatkezelő azon munkavállalói, ismerhetik meg, akiknek erre munkavégzésükhöz vagy jogi/gazdasági érdekük alapján szükségük van. Ezen túl ezeket a személyes adatokat csak olyan személyek ismerhetik meg, akik olyan szolgáltatóknak, megbízottaknak dolgoznak, akik az Adatkezelő részére szolgáltatást nyújtanak, ha az adathoz való hozzáférés munkaköri feladataik ellátáshoz szükséges. Az Adatkezelő az ilyen szolgáltatókkal, megbízottakkal kötött szerződésekben biztosítja az adatvédelmi előírásoknak megfelelő adatkezelést, illetve a megfelelő titoktartást.Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon (bűncselekmény gyanújával, hivatalos adat-lefoglalási határozatban) kérik fel személyes adatok átadására az Adatkezelőt, az Adatkezelő – törvényi kötelezettségének eleget téve – átadja a kért és rendelkezésre álló információkat. Ehhez hasonlóan az Adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése érdekében szintén továbbíthatja az érintett személyes adatait a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság (így különösen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal) felé.

Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok megfelelő elektronikus védelméről (az ehhez használt eszközök rendszeres karbantartásáról, fejlesztéséről és frissítéséről), valamint arról, hogy a személyes adatokat tároló eszközt (szervert) megfelelő fizikai védelemmel ellátott zárt helyiségben helyezze el.

Az Adatkezelő minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Egy mégis bekövetkező incidens esetén a szükséges intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából az Adatkezelő nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

2        AZ EGYES ADATKEZELÉSEK

2.1       Tréningeken, mentoring programokon való részvétel

 

Az Adatkezelő tanácsadással, facilitálással foglalkozik, ennek keretében tréningeket és mentoring programokat tart nyílt és kihelyezett formában. A nyílt programokra az azon résztvevők egyedileg, az Adatkezelő által a https://insprl.hu/ címen üzemeltetett honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) jelentkezhetnek. Kihelyezett programokról akkor beszélhetünk, ha az Adatkezelő egy szervezettel (tipikusan céggel), illetve annak kapcsolattartójával van kapcsolatban, és a szervezet juttatja el a résztvevők névsorát (és e-mail címét) az Adatkezelőnek. Kihelyezett programok esetén a szervezet tartozik felelősséggel azért, hogy jogszerűen továbbítja az Adatkezelőnek a résztvevők névsorát (és e-mail címét), továbbá, hogy a továbbított személyes adatok helyesek, hiánytalanok és valódiak. Kihelyezett programok esetén értelemszerűen nemcsak a résztvevők, hanem a szervezet kapcsolattartója is érintettnek minősül.

A tréningekkel, mentoring programokkal kapcsolatban, amennyiben az Adatkezelő a részvétellel kapcsolatban természetes személy vagy egyéni vállalkozó részére állít ki számlát, ezen számlákat az Sztv. 169. § (1) és (2) bekezdésének rendelkezései szerint köteles 8 évig megőrizni.

A tréningek, mentoring programok anyagait az Adatkezelő e-mailben is megküldi a résztvevőknek, illetve szorosan az adott tréning, mentoring anyagához kapcsolódóan – a résztvevők hozzájárulása alapján – a későbbiekben eseti jelleggel megkeresheti őket, például kérdőívek, új, lényeges információk megküldése, korábbi információk kiegészítése céljából (utánkövetési anyagok).

Az Adatkezelő online formában is tart tréningeket, illetve mentoring programokat. Ez kétféle módon történik: (i) vagy real-time formában, az ún. ZOOM szoftver segítségével, (ii) vagy előre elkészített anyagokon keresztül, ahol a résztvevők saját ütemükben haladhatnak. A jelentkezés az online oktatásra ugyanúgy zajlik, mint a hagyományos oktatási forma esetén.

Az adatkezelés céljai:

– az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal (tréning, mentoring) kapcsolatos szerződés előkészítése és teljesítése, ideértve a szerződéssel kapcsolatos, hatékony kapcsolattartás biztosítását is, valamint a szerződés teljesítésének igazolását is;

– a tréningen, mentoring programon résztvevők közül, akik ilyen igényüket jeleztük, utánkövetési anyagok küldése; továbbá

– Az Adatkezelő abból a célból, hogy

 • eleget tegyen az Áfatv. 159. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségnek, mely szerint az adóalany köteles a termék értékesítéséről, szolgáltatás nyújtásáról a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője részére számla kibocsátásáról gondoskodni, valamint, hogy
 • eleget tegyen az Sztv. 169. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségének, amely szerint a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot legalább 8 évig őriznie kell,

kezeli az általa kiállított, illetve befogadott számlákon szereplő személyes adatokat. Az adatkezelés célja tehát a számlák kiállítása a gazdasági tevékenysége folytatása során, valamint az Adatkezelő által kiállított számlák őrzése a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően.

Az adatkezelés jogalapja:

– a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, azaz az adatkezelés az érintettel kötött szerződés teljesítése, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

– a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, azaz az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése;

– a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az érintett hozzájárulása az általa elvégzett tréninghez, mentoring programhoz kapcsolódó kérdőív, továbbá esetleges új, a tréninghez, mentoring programhoz kapcsolódó, utánkövetési anyagok küldéséhez;

– a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, azaz az Adatkezelőnek ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy egy szervezettel megkötött, kihelyezett programra vonatkozó szerződést megfelelően teljesíteni tudja, ideértve a szervezettel – a kapcsolattartó útján – való adategyeztetést, más, a szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez szükséges kapcsolattartást, valamint a résztvevők részére a tréning, mentoring anyagok e-mailben való megküldését, továbbá a tréning, mentoring résztvevők általi teljesítésének igazolását is. Ezzel kapcsolatban az Adatkezelő érdekmérlegelési tesztet készített, amelynek eredményeként megállapította, hogy a fentiek szerinti jogos érdeke elsőbbséget élvez az érintettek jogaival szemben.

A kezelt személyes adatok köre:

– természetes személy, egyéni vállalkozó résztvevő esetén a számlákon szereplő adattartalom és ezáltal a kezelt személyes adatok lehetséges köre a törvény által pontosan meghatározásra került az Áfatv. 169. §-ában (teljes név, lakcím);

– kihelyezett program esetén a szervezet kapcsolattartójának teljes neve (vezeték- és utóneve), valamint e-mail címe és telefonszáma;

– nyílt program esetén a jelentkező teljes neve (vezeték- és utóneve), e-mail címe, telefonszáma, szerepköre (munkaköre), munkahelye.

Az adatkezelés időtartama:

– a szerződés teljesítéséig, ideértve egyes, a tréninghez, mentoringhoz kapcsolódó anyagoknak, információknak az adott helyszíni tréninget, mentoringot követően való kiküldését is – ezeket az Adatkezelő – saját vállalása szerint – a tréning, mentoring program befejezését követően legfeljebb 2 hónappal megküldi a résztvevőknek;

– a tréninggel, mentoring programmal kapcsolatos kérdőív, illetve további hasznos információk, tananyagok küldéséhez való hozzájárulás megadása esetén a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a tréning, mentoring befejezésétől számított 6 hónapig;

– az Sztv-ből fakadó jogi kötelezettség teljesítése érdekében kezelt, a számlán szereplő személyes adatok esetében a számla kiállítását követő 8 évig.

Adatfeldolgozó igénybevétele:

Az Adatkezelő a Microsoft 365 levelezőprogramot használja, amelyet a Microsoft Corporation működtet, illetve ezzel összefüggésben online tárhelyet biztosít az Adatkezelő számára. A Microsoft Corporation az EU-USA adatvédelmi pajzs szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik.

Az Adatkezelő az online oktatás lebonyolítása érdekében az ún. ZOOM rendszert használja. A ZOOM rendszert a Zoom Video Communications, Inc. üzemelteti, amely az EU-USA adatvédelmi pajzs szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik.

Szintén az online oktatás lebonyolítása érdekében az Adatkezelő igénybe veszi a Google LLC. szolgáltatásait (Google Drive, Google Classroom). A Google LLC. az EU-USA adatvédelmi pajzs szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik.

A fentieken túl az Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe a számlázásra használt számlázó program működtetése, illetve a számviteli és könyvelési feladatok ellátása érdekében is.

Az adatfeldolgozók teljes listája az Adatkezelőtől igényelhető.

Más adattovábbítás: szükség szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé adójogi kötelezettség teljesítése vagy annak bizonyítása érdekében

Az Adatkezelő szervezetén belül hozzáférési jogosultsággal rendelkezik: az Adatkezelő ügyvezetője

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett az Adatkezelő tréningjén, mentoring programján nem tud részt venni. Kapcsolattartó érintett esetén a kapcsolattartóval az Adatkezelő nem tudja felvenni a kapcsolatot.

A személyes adatok tárolásának módja: elektronikusan, számlák esetében papír alapon is

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait Adatkezelő kezeli)

a)  kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést a jelen tájékoztató I.5.a) pontjában foglaltak szerint;

b)  kérelmezheti azok helyesbítését a jelen tájékoztató I.5.b) pontjában foglaltak szerint;

c)   kérelmezheti azok törlését a jelen tájékoztató I.5.c) pontjában foglaltak szerint;

d)  kérelmezheti a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, és ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje) a jelen tájékoztató I.5.d) pontjában foglaltak szerint;

e)   gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát a jelen tájékoztató I.5.e) pontjában foglaltak szerint. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat Word vagy Excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

f)    tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen a jelen tájékoztató I.5.f) pontjában foglaltak szerint;

g)   visszavonhatja a megadott hozzájárulását a jelen tájékoztató I.5.g) pontjában foglaltak szerint.

2.2       Kapcsolatfelvétel érintett által

 

Az Adatkezelő által üzemeltetett Honlapon feltüntetésre kerültek az Adatkezelő elérhetőségei – ezen elérhetőségeken keresztül bárki felveheti vele a kapcsolatot (telefonon, e-mailben, postai úton).

Ezen elérhetőségek igénybevétele mellett az Adatkezelő által üzemeltetett Facebook oldalon (https://www.facebook.com/insprl.hu[*]) is lehetőség van az üzenetküldésre. A Facebookon történő adatkezelés tekintetében a Facebook adatvédelmi szabályairól az alábbi linken talál bővebb információt: https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation.

Az Adatkezelővel a fenti módok egyikén kapcsolatot felvevő személy (érintett) a kapcsolatfelvétel során önként adja meg a személyes adatait, amelyeket a kapcsolatfelvétel céljával megegyező kapcsolattartáson túl az Adatkezelő egyéb célra nem használ fel.

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás az érintettel az érintett által kezdeményezett kapcsolatfelvétellel összefüggésben

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja]

A kezelt személyes adatok köre: a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adat – ilyen lehet tipikusan a név (vezeték- és utónév), e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:a kapcsolatfelvétel céljának megvalósulásáig

Adatfeldolgozó igénybevétele:

 

Név Cím Adatfeldolgozói feladat
Microsoft Corporation One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, Egyesült Államok Microsoft Office 365 levelezőprogram működtetése, ezzel kapcsolatos online tárhely biztosítása
DotRoll Kft. 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5. Tárhely-szolgáltatás a Honlap vonatkozásában
Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország Tárhely szolgáltatás az Adatkezelő Facebook oldala tekintetében

A Microsoft Corporation az EU-USA adatvédelmi pajzs szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik.

Más adattovábbítás: 

Az Adatkezelő szervezetén belül hozzáférési jogosultsággal rendelkezik: az Adatkezelő ügyvezetője

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett Adatkezelővel nem tudja felvenni a kapcsolatot.

A személyes adatok tárolásának módja: elektronikusan

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait Adatkezelő kezeli)

a)  kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést a jelen tájékoztató I.5.a) pontjában foglaltak szerint;

b)  kérelmezheti azok helyesbítését a jelen tájékoztató I.5.b) pontjában foglaltak szerint;

c)   kérelmezheti azok törlését a jelen tájékoztató I.5.c) pontjában foglaltak szerint;

d)  kérelmezheti a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje) a jelen tájékoztató I.5.d) pontjában foglaltak szerint;

e)   gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát a jelen tájékoztató I.5.e) pontjában foglaltak szerint. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat Word vagy Excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

f)    visszavonhatja a megadott hozzájárulását a jelen tájékoztató I.5.g) pontjában foglaltak szerint.

2.3       Hírlevél-küldés

 

Az Adatkezelő az arra feliratkozók részére hírlevelet küld új tréningekről, mentoring programokról, valamint az ezek által érintett témákkal kapcsolatos hírekről, információkról, illetve [*]. A hírlevélre való feliratkozás nem képezi az Adatkezelő tréningjein való részvétel feltételét.

A hírlevélre a Honlapon keresztül, valamint a tréning során papír alapon, illetve elektronikusan van lehetőség. Leiratkozásra az Adatkezelő minden hírlevélben lehetőséget biztosít.

Az adatkezelés célja: hírlevél-küldés az Adatkezelő hírlevél-szolgáltatására feliratkozók részére

Az adatkezelés jogalapja:az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja]

A kezelt személyes adatok köre: teljes név (vezeték- és utónév), e-mail cím

Az adatkezelés időtartama: a hírlevélről való leiratkozásig, ennek hiányában az Adatkezelő hírlevél-szolgáltatásának megszűnéséig

Adatfeldolgozó igénybevétele:

 

Név Cím Adatfeldolgozói feladat
MailerLite Limited Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland Hírlevél-küldő adatbázis tárolása és a hírlevél-küldő rendszer működtetése
Microsoft Corporation One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, Egyesült Államok Microsoft Office 365 levelezőprogram működtetése, ezzel kapcsolatos online tárhely biztosítása

A fenti adatfeldolgozók az EU-USA adatvédelmi pajzs szerinti tanúsítvánnyal rendelkeznek.

Más adattovábbítás: 

Az Adatkezelő szervezetén belül hozzáférési jogosultsággal rendelkezik: az Adatkezelő ügyvezetője

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett nem kap hírlevelet az Adatkezelőtől.

A személyes adatok tárolásának módja: elektronikusan, illetve papír alapon történt feliratkozás esetén a feliratkozásra vonatkozó nyilatkozat (hozzájárulás) papír alapon is

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait Adatkezelő kezeli)

a)  kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést a jelen tájékoztató I.5.a) pontjában foglaltak szerint;

b)  kérelmezheti azok helyesbítését a jelen tájékoztató I.5.b) pontjában foglaltak szerint;

c)   kérelmezheti azok törlését a jelen tájékoztató I.5.c) pontjában foglaltak szerint;

d)  kérelmezheti a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje) a jelen tájékoztató I.5.d) pontjában foglaltak szerint;

e)  gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát a jelen tájékoztató I.5.e) pontjában foglaltak szerint. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat Word vagy Excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

f)    tiltakozhat a személyes adatai közvetlen üzletszerzés céljából való kezelése ellen a jelen tájékoztató I.5.f) pontjában foglaltak szerint;

g)   visszavonhatja a megadott hozzájárulását a jelen tájékoztató I.5.g) pontjában foglaltak szerint.

2.4       Tréningeken történő fénykép- és videókészítés, fényképek és videók feltöltése Honlapra és Facebook oldalra

 

Előfordulhat, hogy az Adatkezelő a szolgáltatásai (tréning, mentoring) bemutatása és népszerűsítése céljából fényképet, rövid videókat készít a tréningekről és mentoring programokról. Ezek a fényképek és videók nem egyetlen személyre fókuszálnak, hanem inkább életkép jellegűek. Az ilyen fénykép- és videókészítés nem rendszeres, csupán ad hoc jellegű.

A fényképek, videók némelyikét az Adatkezelő a Honlapra, illetve a Facebook oldalára (https://www.facebook.com/[*]) is feltölti. A Facebook oldalra feltöltött tartalommal kapcsolatban a Facebook adatvédelmi szabályairól az alábbi linken talál bővebb információt:https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation.

A fényképek és videók készítéséhez és feltöltéséhez a fénykép- és videókészítés előtt az Adatkezelő a helyszínen elkéri a tréningen, mentoring programon résztvevők hozzájárulását. Hozzájárulás hiányában fénykép, videó nem készíthető a vonatkozó résztvevőről. Ha a tréningen, mentoring programon résztvevőknek csak egy része járult hozzá a fénykép, videó készítéséhez, az Adatkezelő ügyel rá, hogy olyan résztvevők, akik nem adták meg a hozzájárulásukat, ne szerepeljenek a fényképeken, videókon. A fénykép- és videókészítéshez való hozzájárulás megadása sem a tréningen, sem a mentoring programon való részvételnek nem képezi feltételét.

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő tevékenységének bemutatása az érdeklődők részére, az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások népszerűsítése

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja]

A kezelt személyes adatok köre: vezeték- és utónév (kizárólag a hozzájárulást adó érintettek beazonosítása érdekében), képmás

Az adatkezelés időtartama: az érintett kérelmére való törlésig, ennek hiányában a fényképpel, videóval érintett szolgáltatás megszűnéséig.

Adatfeldolgozó igénybevétele:

Név Cím Adatfeldolgozói feladat
DotRoll Kft. 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5. Tárhely-szolgáltatás a Honlap vonatkozásában
Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország Tárhely-szolgáltatás az Adatkezelő Facebook oldala tekintetében

 

Más adattovábbítás: 

Az Adatkezelő szervezetén belül hozzáférési jogosultsággal rendelkezik: az Adatkezelő ügyvezetője

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintettről nem készül fénykép, videófelvétel.

A személyes adatok tárolásának módja: papír alapon (hozzájárulások) és elektronikusan is

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait az Adatkezelőkezeli)

a)  kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést a jelen tájékoztató I.5.a) pontjában foglaltak szerint;

b)  kérelmezheti azok helyesbítését a jelen tájékoztató I.5.b) pontjában foglaltak szerint;

c) kérelmezheti azok törlését a jelen tájékoztató I.5.c) pontjában foglaltak szerint;

d)  kérelmezheti a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy az Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje) a jelen tájékoztató I.5.d) pontjában foglaltak szerint;

e)  gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát a jelen tájékoztató I.6.e) pontjában foglaltak szerint. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat Word vagy Excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

f)    visszavonhatja a megadott hozzájárulását a jelen tájékoztató I.5.g) pontjában foglaltak szerint.

2.5       Résztvevők által írt vélemények, ajánlások közzététele a Honlapon és a Facebook Oldalon

 

A tréningen, mentoring programon résztvevőknek lehetőségük van az adott programról véleményt, ajánlást írni , amelyeket az Adatkezelő a Honlapon közzé tehet. A résztvevők egyúttal maguk is írhatnak az Adatkezelő Facebook Oldalára véleményt. A résztvevők a véleményt akár papír alapon a helyszínen, akár mentiméteren keresztül megírhatják, illetve a Facebook Oldalra maguk is elküldhetik.

A fentiek szerinti vélemény, ajánlás írása teljesen önkéntes, az az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybe vételének nem feltétele, és a vélemény, ajánlás írásának elmaradása semmilyen hátrányos jogkövetkezménnyel nem jár. A vélemény írója nem köteles megadni a nevét (tehát névtelen vélemény is hagyható), munkáltatójának és a betöltött munkakörét sem.

Az adatkezelés célja: tájékoztatás nyújtása a Honlapon és a Facebook oldalon az egyes tréningekről, mentoring programokról, ezeknek a résztvevők szemszögéből történő bemutatása és népszerűsítése

Az adatkezelés jogalapja:az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja]

A kezelt személyes adatok köre: név (ez lehet akár teljes név, akár becenév is), betöltött munkakör és munkáltató neve , a véleményben, ajánlásban foglalt esetleges egyéb személyes adat

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a vonatkozó tréning, mentoring program végleges megszűnéséig, vagy a Honlap vagy a Facebook oldal működéséig

Adatfeldolgozó igénybevétele:

 

Név Cím Adatfeldolgozói feladat
DotRoll Kft. 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5. Tárhely-szolgáltatás a Honlap vonatkozásában
Facebook Ireland Ltd. 4 Grand CanalSquare, Grand CanalHarbour, Dublin 2, Írország Tárhely-szolgáltatás az Adatkezelő Facebook oldala tekintetében

 

Más adattovábbítás: 

Az Adatkezelő szervezetén belül hozzáférési jogosultsággal rendelkezik: az Adatkezelő ügyvezetője

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett nem tud véleményt, ajánlást küldeni az Adatkezelőnek.

A személyes adatok tárolásának módja: elektronikusan – a papír alapú véleményt az Adatkezelő a Honlapra való feltöltést követően megsemmisíti.

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait Adatkezelő kezeli)

a)  kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést a jelen tájékoztató I.5.a) pontjában foglaltak szerint;

b)  kérelmezheti azok helyesbítését a jelen tájékoztató I.5.b) pontjában foglaltak szerint;

c)   kérelmezheti azok törlését a jelen tájékoztató I.5.c) pontjában foglaltak szerint;

d)  kérelmezheti a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje) a jelen tájékoztató I.5.d) pontjában foglaltak szerint;

e)  gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát a jelen tájékoztató I.5.e) pontjában foglaltak szerint. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat Word vagy Excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

f)    visszavonhatja a megadott hozzájárulását a jelen tájékoztató I.5.g) pontjában foglaltak szerint.

2.6       A Honlap által használt cookie-k (sütik)

 

A Honlap a biztonságos és rendeltetésszerű működése érdekében a Honlapot látogatók számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A süti-beállítások a Honlap meglátogatásához használt böngésző beállításai között módosíthatóak, ezen beállításokról az alábbi linkeken található bővebb tájékoztatatás:

Jelenleg a Honlapon egy, a Honlap megfelelő működéséhez feltétlenül szükséges, ún.”scroll” süti található, amely a Honlapon történő navigálást biztosítja, és a munkamenet végéig gyűjt és tárol a Honlap látogatóiról információt anonim módon, egy, a süti által véletlenszerűen generált ügyfél-azonosító kód segítségével.

2.7       Üzleti partnerekkel (megbízottakkal, vállalkozókkal) kötött szerződés

 

Az Adatkezelő gazdasági tevékenysége során számos megbízási és vállalkozási típusú szerződést köt. Szerződéses partnerei többsége gazdasági társaság (cég), előfordulhat azonban, hogy a szerződéses partner tevékenységét egyéni vállalkozóként folytatja. Az egyéni vállalkozó adatai személyes adatnak minősülnek, így velük kapcsolatban az Adatkezelő adatkezelést végez. Ahhoz, hogy a vonatkozó szerződés létrejöjjön, továbbá, hogy az abban foglaltakat az Adatkezelő a szerződéses partner részére teljesíteni tudja, az Adatkezelőnek szükséges a szerződéses partner szerződésben rögzített adatait, továbbá szükség esetén más, a szerződésben nem rögzített kapcsolattartási adatát is, kezelnie.

Szintén előfordulhat, hogy a szerződés előkészítéséhez, megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges kapcsolattartáshoz az Adatkezelőnek szüksége van a partnerek kapcsolattartóinak kapcsolattartási adataira (tipikusan: név, e-mail cím, telefonszám) is.

Az adatkezelés célja: az egyéni vállalkozó szerződéses partnerrel kötött megbízási vagy vállalkozási típusú szerződés előkészítése, megkötése és teljesítése, bármely üzleti partnerrel kötött szerződésre vonatkozó kapcsolattartás az üzleti partnerrel vagy annak kapcsolattartójával

Az adatkezelés jogalapja:

– a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, azaz olyan szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben az érintett az egyik fél, továbbá ilyen szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételének szükségessége [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja];

– a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, azaz az Adatkezelőnek ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy a szerződés előkészítése, megkötése és teljesítése érdekében a szerződéses partnerrel annak kapcsolattartója útján késedelem nélkül fel tudja venni és tartani tudja a kapcsolatot. Ezzel kapcsolatban az Adatkezelő érdekmérlegelési tesztet  készített, amelynek eredményeként megállapította, hogy a fentiek szerinti jogos érdeke elsőbbséget élvez az érintettek jogaival szemben.

A kezelt személyes adatok köre: név (vezeték- és utónév), lakcím, telefonszám, e-mail cím

Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától a szerződés teljesítéséig

Adatfeldolgozó igénybevétele:

Az Adatkezelő a Microsoft 365 levelezőprogramot használja, amelyet a Microsoft Corporation működtet, illetve ezzel összefüggésben online tárhelyet biztosít az Adatkezelő számára. A Microsoft Corporation az EU-USA adatvédelmi pajzs szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik.

Ezen kívül az Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe a számviteli és könyvelési feladatok ellátása érdekében.

Az adatfeldolgozók teljes listája az Adatkezelőtől igényelhető.

Az adattovábbítások jogalapja: olyan szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben az érintett az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja].

Az Adatkezelő szervezetén belül hozzáférési jogosultsággal rendelkezik: az Adatkezelő ügyvezetője

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett az Adatkezelővel nem tud szerződést kötni. Kapcsolattartó érintett esetén a kapcsolattartóval az Adatkezelő nem tudja felvenni a kapcsolatot.

A személyes adatok tárolásának módja: elektronikusan és papír alapon is

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait Adatkezelő kezeli)

a)  kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést a jelen tájékoztató I.5.a) pontjában foglaltak szerint;

b)  kérelmezheti azok helyesbítését a jelen tájékoztató I.5.b) pontjában foglaltak szerint;

c)   kérelmezheti azok törlését a jelen tájékoztató I.5.c) pontjában foglaltak szerint;

d)  kérelmezheti a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje) a jelen tájékoztató I.5.d) pontjában foglaltak szerint;

e)   gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát a jelen tájékoztató I.5.e) pontjában foglaltak szerint. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat Word vagy Excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

f)    tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen a jelen tájékoztató I.5.f) pontjában foglaltak szerint.

Utoljára frissítve: 2023. január[*].