Általános Szerződési Feltételek

 

Készítés dátuma: 2020.10.01.
Készítette: Gintl-Reszegi Mária
Verziószám: 2020/01

 

1        A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

 

Cégnév BG-Aerosoft Kft.
Adószám 10422690-2-41
Pénzforgalmi jelzőszám 10700206-04880309-51100005
Cégjegyzékszám 01-09-070489
Felnőttképzési azonosító B/2020/001016
Székhely  
·       irányítószám 1131
·       település Budapest
·       utca, házszám Vőlegény utca 35
Kapcsolattartó  
·       név Gintl-Reszegi Mária
·       telefonszám 30/40-50-133
·       email cím
·       honlap https://insprl.hu

 

2       ÁLTALÁNOS DEFINÍCIÓK ÉS INFORMÁCIÓK

2.1         Megbízó: természetes személy vagy magyarországi székhelyű társaság, amelynél szükségessé vált kompetencianövelő képzés, külső szakértői, vezetői tanácsadói tevékenység igénybevétele

2.2         Képzésben Résztvevő: Természetes személy, mint Megbízó esetében a Megbízó vagy magyarországi székhelyű társaság, mint Megbízó esetében a Megbízó által delegált természetes személyek

2.3         Megbízott: tréning, üzleti elemzés, mentoring, facilitátor, tanácsadói területen működő szakmai vállalkozás

2.4         Felek: Megbízott, valamint Megbízó együttesen értendő

2.5         Felek képviselői: Megbízott, illetve Megbízó által kijelölt természetes személyek, akik a Megbízott, illetve Megbízó részéről a Szerződés végrehajtása során felmerülő kérdésekben döntéshozatali, szerződés-aláírási és módosítási jogkörrel bírnak

2.6         Szerződés: a felek közötti kétoldalú megállapodás, amely a jogi tekintetben történt hatályba lépése után, annak minden későbbi közös megegyezés alapján megszületett módosításával, illetve mellékleteivel együtt érvényes

2.7         Tréning program: az a szakmai vázlat, amelyet a Megbízó kérésének megfelelően, a Megbízóra, vagy a Megbízó szervezetére és körülményeire szabottan a Megbízott állított össze és melynek teljesítését vállalja a szóbeli megállapodás vagy írásbeli szerződésnek a keretében. Ez a program tartalmazhat órabeosztást, határidőket és egyéb szakmai részleteket, mely az ügyfél igényeinek megfelelően kerülnek kialakításra.

2.8         Ajánlatkérés, megrendelés, feladat-meghatározás (a Megbízó utasítása): a Megbízó elvárásait tartalmazó, az Általános Szerződési Feltételekkel és az egyedi szerződéssel összhangban álló, általa írásban (e-mail, postai úton, személyesen) Megbízotthoz eljuttatott igénybejelentés.

2.9         Óra, nap, hónap, év, határidők: 24 órás naptári nap, hónap, év, kivéve, ha a szövegkörnyezet egyértelműen másra nem utal.

2.10      Képzés, tréning: az a személyes/online találkozási időtartam, mely alatt a tréner fejlesztést tart a képzésben résztvevők részére részére.

2.11      Írásbeliség: minden postai, vagy kézbesítés útján küldött, személyesen átadott levél, távirat, fax, e-mail írásbeli dokumentumnak számit. Minden egyéb (pl.: SMS, MMS, stb.) kommunikációs forma szóbeli, nem maradandó.

2.12      Teljesítés helye: A felek által előzetesen és közösen megállapított helyszín, ahol a szerződés teljesítése szempontjából jelentős esemény (pl.: tréning foglalkozás) történik. Megállapodás hiányában a Megbízó székhelye.

3       FELEK FELADATAI, JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

3.1         A képzésben résztvevő feladatai, jogai és kötelezettségei

3.1.1        A Képzésben Résztvevő természetes személy vállalja, hogy részt vesz a meghirdetett képzésen és amennyiben ő a Megbízó is, akkor megfizeti a megállapodásban egyeztetett képzési díjat a Felnőttképző részére.

3.1.2        A Képzésben Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés többi résztvevőjét és a Felnőttképző jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná. A Képzésben Résztvevő az okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel.

 

3.1.3        A Felnőttképző jogosult a Képzésben Résztvevőt a képzésben való további részvételtől eltiltani, amennyiben a Képzésben Résztvevő a képzés többi résztvevőjét, vagy az oktatót veszélyezteti, illetve magatartásával a képzést rendszeresen megzavarja, és ezzel akadályozza a képzés szerződés szerinti teljesítését.

 

3.1.4        A Felnőttképző jogosult a képzés helyszínét, időpontját és tematikáját módosítani. Amennyiben a Képzésben Résztvevő a módosítást vagy a módosítások valamelyikét nem fogadja el, ez a tény a Felek közötti megállapodás megszűntetését eredményezi.

 

3.1.5        A Képzésben Résztvevő az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben, valamint a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II.7.) Korm. rendeletben írtak alapján szolgáltatott adatait a valóságnak megfelelően adta meg a Felnőttképző részére. Köteles az adataiban – a képzés ideje alatt – bekövetkezett változásról haladéktalanul értesíteni a Felnőttképzőt.

 

3.2         Megbízott feladatai, jogai és kötelezettségei

 

3.2.1        A Felnőttképző vállalja, hogy a megállapodásban rögzített adatoknak megfelelően megszervezi és megvalósítja a képzést.

 

3.2.2        A Felnőttképző a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény rendelkezései értelmében köteles eleget tenni adatszolgáltatási és statisztikai célú adatszolgáltatási kötelezettségének a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerén keresztül.

 

3.2.3        A 2013. évi LXXVII. törvény (a felnőttképzésről) 17. §. c) pontjában írt kötelezettségnek eleget téve, a Felnőttképző jelen szerződésben is tájékoztatja a Képzésben Résztvevőt, hogy a Képzésben Résztvevő jogosult írásban, vagy a Ptk. 6:7. § (3) bekezdése szerinti módon megtett jognyilatkozatában megtiltani a Felnőttképző számára a természetes személyazonosító adatai, elektronikus levelezési címe és adóazonosító jele továbbítását. Ezt, a Képzésben Résztvevő, az erre a célra szolgáló nyilatkozat kitöltésével és aláírásával teheti meg.

 

4       A JOGVISZONY SZÜNETELÉSE

 

4.1         A felnőttképzési jogviszony a Felek erre vonatkozó megállapodása alapján szünetel. A szünetelés alatt egyik felet sem illetik meg, illetve terhelik a felnőttképzési jogviszonyból fakadó jogok, illetve kötelezettségek.

 

5       A FELNŐTTKÉPZÉSI JOGVISZONY MEGSZÜNTETÉSE

 

5.1         A felnőttképzési jogviszonyt bármelyik fél jogosult felmondani, a másik félhez címzett, egyoldalú jognyilatkozat elküldésével.

 

5.2         A felnőttképzési jogviszony bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha:

 

  • a Képzésben Résztvevő a képzés folytatására egészségileg alkalmatlanná vált,
  • a Képzésben Résztvevő fizetési hátralékát a Felnőttképző felszólítása ellenére sem teljesíti, vagy
  • a Képzésben Résztvevő a kontaktórákról a képzési programban meghatározott időnél igazolatlanul többet mulasztott.

6       A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE, ADATVÉDELEM

6.1         Felnőttképző kötelezettséget vállal arra, hogy a Képzésben Résztvevőre vonatkozó személyes adatokat, dokumentumokat, okmányokat vagy egyéb információkat csak feladatai és a jogszabályban írt rendelkezések teljesítése érdekében használja fel, azokat illetéktelen személyek, szervezetek számára nem teszi hozzáférhetővé, harmadik személyek részére nem szolgáltatja ki, és azokkal semmilyen más módon nem él vissza.

6.2         A jelen felnőttképzési szerződésben írt feladatok teljesítése során a Felnőttképző, a tudomására jutott személyes adatok kezelését a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi, így különösen figyelemmel az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendeletére (Általános Adatvédelmi Rendelet – GDPR).

6.3         Felnőttképző mindent megtesz – az adatkezelés megkezdése előtt – annak érdekében, hogy a tájékoztatáshoz való jogot biztosítsa valamennyi érintettnek, annak céljából, hogy egyértelmű és részletes információval rendelkezzenek a személyes adataik kezelésével vagy azzal kapcsolatos minden, az adatkezeléssel együtt járó, őket megillető jogaikról és az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségeikről (jelen szerződés 1. számú melléklete – Adatkezelési Tájékoztató a magánszemélyekkel kötött szerződés mellékleteként). Felnőttképző teljes tartalmú Adatkezelési Tájékoztatója elérhető minden ügyfele, partnere számára.

6.4         Az adatkezelés és adatfeldolgozás során a Felnőttképző a személyes adatok kiemelt védelmére törekszik, biztosítva az érintettek információs önrendelkezési jogát. Megfelelő védelemben részesíti az összegyűjtött személyes adatokat. A személyes adatok védelme magában foglalja a fizikai adatvédelmet is.

6.5         A Felnőttképző valamennyi tevékenysége során csak olyan partnereket vesz igénybe, akik megfelelnek a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályi rendelkezések által elvárt, illetve támasztott követelményeknek.

6.6         Minden más adatvédelmi rendelkezés esetében a Felnőttképző mindenkori érvényes adatvédelmi szabályzata az irányadó, amely a következő helyen érhető el: https://insprl.hu/adatvedelmi-tajekoztato/

 

7       DÍJAK ÉS FIZETÉS

 

7.1         A Képzés, tréning egyes részeinek használatidíjait a weboldalon közzétett mindenkor érvényes díjszabás alapján, vagy a BG-Aerosoft Kft. -val kötött egyedi megállapodások alapján kell megfizetni. A Megbízó kifejezetten megerősíti, hogy tisztában van azzal, hogy a Képzés, tréning egyes részeinek megrendelése díjfizetési kötelezettséggel jár együtt.

7.2         A Megbízó a Képzés, tréning egyes részeiért fizetendő díjat a BG-Aerosoft Kft. által a weboldalon felkínált bármely módon kifizetheti. A fizetés során a Megbízó csak olyan bankkártyákra, vagy fiókra vonatkozólag adhat meg adatokat, amelyek a Megbízó tulajdonát képezik. A Megbízó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Képzés, tréning egyes részei kizárólag abban az esetben vehetők igénybe, amennyiben a weboldalon, vagy az egyedi feltételekben meghatározott díj megfizetésre kerül.

8       ELÁLLÁSI JOG ELVESZTÉSE

 

8.1         A Megbízó jelen ÁSZF elfogadásával, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) 19. §-nak megfelelően nyilatkozik, hogy egyértelmű igényének megfelelően, kéri a BG-Aerosoft Kft. -t, hogy a Képzés, tréning nyújtására irányuló Szerződés teljesítését, már a Rendelet 20. § (2) bekezdése szerinti határidő, azaz a Szerződés megkötésének napjától számított 14. nap lejárta előtt kezdje meg.

8.2         Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten nyilatkozik, hogy tudomásul veszi, hogy a Rendelet 29. § (1) bekezdése m) pontjának megfelelően, a teljesítés megkezdését követően, nem gyakorolhatja, a Rendelet 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogát, a Képzés, tréning, mint nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében.

 

9       A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA ÉS MEGSZŰNÉSE

 

9.1         A Képzés, tréning tananyagok, tananyagcsomagok és egyéb szolgáltatások elérésére vonatkozó Szerződés a weboldalon meghatározott időszakra jön létre. Felmondás esetén a megfizetett díj nem kerül visszafizetésre.

 

9.2         Ha a Megbízó fel kívánja mondani a Szerződést, köteles a BG-Aerosoft Kft.-t e-mailben, vagy – ha a BG-Aerosoft Kft. biztosít ilyen alternatívát – a weboldalon keresztül köteles értesíteni. Ha a Megbízó a számára elérhetővé tett díjköteles Képzést, tréninget felmondja, a BG-Aerosoft Kft. visszaigazoló e-mailt küld a Megbízónak a Szerződés megszűnéséről. Ha a BG-Aerosoft Kft. kívánja felmondani a Szerződést, a BG-Aerosoft Kft. e-mailben vagy postai ajánlott tértivevényes levélben értesíti a Megbízót.

 

10    BIZTOSÍTÉK

 

10.1      A Megbízó vagy a Képzésben Résztvevő nem cselekedhet oly módon, amely a Képzés, tréning vagy a Weboldal működését megakadályozza, túlterheli, károsítja vagy rontja vagy bármilyen egyéb módon hátrányosan befolyásolja azt. Ezenkívül a Megbízó vagy a Képzésben Résztvevő nem sértheti a Képzés, tréning más felhasználók által történő használatát.

11    Felelősségkorlátozás, üzemzavarok és kimaradások

 

11.1      A Képzés, tréning közben bekövetkezett bármely üzemzavart, kimaradást és egyéb hibát a lehető leghamarabb jelenteni kell a BG-Aerosoft Kft.-nek, az 1. pontban ismertetett Kapcsolattartói információk szerint. A BG-Aerosoft Kft. a jogszabályok által lehetővé tett legnagyobb mértékig kizárja a felelősségét a Képzés, tréning olyan hibáiért, amelyek a BG-Aerosoft Kft. érdekkörén kívül esnek. Ide értendő minden esetleges vis major esemény is. Az áramszünet és az internetszolgáltatás kimaradása továbbá bármely harmadik fél szolgáltató érdekkörében felmerült ok a BG-Aerosoft Kft. érdekkörén kívül eső oknak tekintendő.

 

12  KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG

 

12.1      A Megbízó vállalja, hogy megtéríti a BG-Aerosoft Kft.-nek, annak leányvállalatainak, munkavállalóinak és szerződéses partereinek minden olyan kárát, amely amiatt vagy azzal összefüggésben merült fel, hogy a Megbízó vagy a Képzésben Résztvevő megszegte a Szerződést, az ÁSZF-et, az egyéb alkalmazandó szabályzatokat, továbbá a Megbízó vagy a Képzésben résztvevő megsértette az irányadó jogszabályokat vagy bármely harmadik fél jogait.

 

13  IRÁNYADÓ JOG

 

13.1      A szerződés értelmezése és a szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében Magyarország hatályos jogszabályai, különösen a Polgári Törvénykönyv és a Felnőttképzési törvény rendelkezései az irányadóak.

 

14  JOGLEMONDÁS KIZÁRÁSA

 

14.1      Ha a BG-Aerosoft Kft. nem követeli a Szerződésben biztosított valamely jog teljesítését vagy nem jár el a Felhasználóval szemben a Szerződés megsértése miatt, ez nem tekinthető az adott jogsértés vagy bármely jövőbeli hasonló jogsértések jóváhagyásának és semmi módon nem érinti a BG-Aerosoft Kft.-nek a Szerződésben biztosított jogait és későbbi esetlegesen a Felhasználóval szembeni bármely jogszabály vagy a jelen ÁSZF és a vonatkozó Szerződések biztosította igényérvényesítésének lehetőségét.

15  REKLAMÁCIÓK ÉS VITÁK

  1. Ha a Megbízó bármilyen okból nem elégedett a Képzéssel, úgy az 1. pontban megadott kapcsolattartói elérhetőségeken kapcsolatba léphet a BG-Aerosoft Kft.-vel.
  2. A Feleknek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a jelen Általános Szerződés Feltételek keretében, vagy kapcsolatban merül fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.

 

  1. Felek megállapodásának megfelelően amennyiben a 2. pontban írt tárgyalások útján nem jutnak eredményre, kizárólag abban az esetben vesznek igénybe egyéb jogérvényesítési utat. A Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti általános illetékességi szabályok szerinti magyarországi bíróságok jogosultak eljárni a Felek között felmerült vitás kérdések rendezésében.

 

  1. Amennyiben a BG-Aerosoft Kft. és a Megbízó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára: A magyarországi vitarendezési testületek listája itt található: hu

 

16  EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

Felek jelen Általános Szerződési Feltételeket elolvasták, értelmezték és mint akaratukkal mindenben megegyezőt fogadták el.