Érvényességének kezdete: 2020.09.29
Készítette: Gintl-Reszegi Mária
Verziószám: 2020/01

1         Fogalom meghatározások

 1. Megbízó: természetes személy vagy magyarországi székhelyű társaság, amelynél szükségessé vált kompetencianövelő képzés, külső szakértői, vezetői tanácsadói tevékenység igénybevétele.
 2. Képzésben Résztvevő: Természetes személy, mint Megbízó esetében a Megbízó, vagy magyarországi székhelyű társaság, mint Megbízó esetében a Megbízó által delegált természetes személyek
 3. Megbízott: tréning, üzleti elemzés, mentoring, facilitátor, tanácsadói területen működő szakmai vállalkozás
 4. Felek: Megbízott valamint Megbízó együttesen értendő.
 5. Felek képviselői: Megbízott, illetve Megbízó által kijelölt természetes személyek, akik a Megbízott illetve Megbízó részéről a Szerződés végrehajtása során felmerülő kérdésekben döntéshozatali, szerződés-aláírási és módosítási jogkörrel bírnak
 6. Szerződés: a felek közötti kétoldalú megállapodás, amely a jogi tekintetben történt hatályba lépése után, annak minden későbbi közös megegyezés alapján megszületett módosításával, illetve mellékleteivel együtt érvényes.
 7. Tréning program: az a szakmai vázlat, amelyet a Megbízó kérésének megfelelően, a Megbízóra, vagy a Megbízó szervezetére és körülményeire szabottan a Megbízott állított össze és melynek teljesítését vállalja a szóbeli megállapodás vagy írásbeli szerződésnek a keretében. Ez a program tartalmazhat órabeosztást, határidőket és egyéb szakmai részleteket, mely az ügyfél igényeinek megfelelően kerülnek kialakításra.
 8. Ajánlatkérés, megrendelés, feladat-meghatározás (a Megbízó utasítása): a Megbízó elvárásait tartalmazó, az Általános Szerződési Feltételekkel és az egyedi szerződéssel összhangban álló, általa írásban (e-mail, postai úton, személyesen) Megbízotthoz eljuttatott igénybejelentés.
 9. Óra, nap, hónap, év, határidők: 24 órás naptári nap, hónap, év, kivéve, ha a szövegkörnyezet egyértelműen másra nem utal.
 10. Képzés, tréning: az a személyes/online találkozási időtartam, mely alatt a tréner fejlesztést tart a képzésben résztvevők részére részére.
 11. Írásbeliség: minden postai, vagy kézbesítés útján küldött, személyesen átadott levél, távirat, fax, e-mail írásbeli dokumentumnak számit. Minden egyéb (pl.: SMS, MMS, stb.) kommunikációs forma szóbeli, nem maradandó.
 12. Teljesítés helye: A felek által előzetesen és közösen megállapított helyszín, ahol a szerződés teljesítése szempontjából jelentős esemény (pl.: tréning foglalkozás) történik. Megállapodás hiányában a Megbízó székhelye.

2         Felnőttképző adatai

CégnévBG-Aerosoft Kft.
Adószám10422690-2-41
Pénzforgalmi jelzőszám10700206-04880309-51100005
Cégjegyzékszám01-09-070489
Felnőttképzési azonosítóB/2020/001016
Székhely 
irányítószám1131
településBudapest
utca, házszámVőlegény utca 35
Kapcsolattartó 
névGintl-Reszegi Mária
telefonszám30/40-50-133
email cím
honlaphttps://insprl.hu

3         Felek feladatai, jogai és kötelezettségei

3.1         A képzésben résztvevő feladatai, jogai és kötelezettségei
 1. A Képzésben Résztvevő természetes személy vállalja, hogy részt vesz a jelen ÁSZF 1. számú kiegészítő melléklete alapján meghatározott képzésen és amennyiben ő a Megbízó is, akkor megfizeti a jelen ÁSZF 1. számú kiegészítő mellékletének megfelelő formátumban meghatározott képzési díjat a Felnőttképző részére.
 • A Képzésben Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés többi résztvevőjét és a Felnőttképző jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná. A Képzésben Résztvevő az okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel.
 • A Felnőttképző jogosult a Képzésben Résztvevőt a képzésben való további részvételtől eltiltani, amennyiben a Képzésben Résztvevő a képzés többi résztvevőjét, vagy az oktatót veszélyezteti, illetve magatartásával a képzést rendszeresen megzavarja, és ezzel akadályozza a képzés szerződés szerinti teljesítését.
 • A Felnőttképző jogosult a képzés helyszínét, időpontját és tematikáját módosítani. Amennyiben a Képzésben Résztvevő a módosítást vagy a módosítások valamelyikét nem fogadja el, ez a tény a Felek közötti megállapodás megszűntetését eredményezi.
 • A Képzésben Résztvevő az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy  a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben, valamint a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II.7.) Korm. rendeletben írtak alapján szolgáltatott adatait a valóságnak megfelelően adta meg a Felnőttképző részére. Köteles az adataiban – a képzés ideje alatt – bekövetkezett változásról haladéktalanul értesíteni a Felnőttképzőt.
3.2         Megbízott feladatai, jogai és kötelezettségei
 1. A Felnőttképző vállalja, hogy az ÁSZF 1. számú kiegészítő melléklete alapján rögzített adatoknak megfelelően megszervezi és megvalósítja a képzést.
 • A Felnőttképző a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény rendelkezései értelmében köteles eleget tenni adatszolgáltatási és statisztikai célú adatszolgáltatási kötelezettségének a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerén keresztül.
 • A 2013. évi LXXVII. törvény (a felnőttképzésről) 17. §. c) pontjában írt kötelezettségnek eleget téve, a Felnőttképző jelen szerződésben is tájékoztatja a Képzésben Résztvevőt, hogy a Képzésben Résztvevő jogosult írásban, vagy a Ptk. 6:7. § (3) bekezdése szerinti módon megtett jognyilatkozatában megtiltani a Felnőttképző számára a természetes személyazonosító adatai, elektronikus levelezési címe és adóazonosító jele továbbítását. Ezt, a Képzésben Résztvevő, az erre a célra szolgáló nyilatkozat kitöltésével és aláírásával teheti meg.

4         A jogviszony szünetelése

 1. A felnőttképzési jogviszony a Felek erre vonatkozó megállapodása alapján szünetel. A szünetelés alatt egyik felet sem illetik meg, illetve terhelik a felnőttképzési jogviszonyból fakadó jogok, illetve kötelezettségek.

5         A felnőttképzési jogviszony megszüntetése

 1. A felnőttképzési jogviszonyt bármelyik fél jogosult felmondani, a másik félhez címzett, egyoldalú jognyilatkozat elküldésével.
 • A felnőttképzési jogviszony bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha:
 • a Képzésben Résztvevő a képzés folytatására egészségileg alkalmatlanná vált,
 • a Képzésben Résztvevő fizetési hátralékát a Felnőttképző felszólítása ellenére sem teljesíti, vagy
 • a Képzésben Résztvevő a kontaktórákról a képzési programban meghatározott időnél igazolatlanul többet mulasztott.

6         A személyes adatok kezelése, adatvédelem

 1. Felnőttképző kötelezettséget vállal arra, hogy a Képzésben Résztvevőre vonatkozó személyes adatokat, dokumentumokat, okmányokat vagy egyéb információkat csak feladatai és a jogszabályban írt rendelkezések teljesítése érdekében használja fel, azokat illetéktelen személyek, szervezetek számára nem teszi hozzáférhetővé, harmadik személyek részére nem szolgáltatja ki, és azokkal semmilyen más módon nem él vissza.
 • A jelen felnőttképzési szerződésben írt feladatok teljesítése során a Felnőttképző, a tudomására jutott személyes adatok kezelését a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi, így különösen figyelemmel az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendeletére (Általános Adatvédelmi Rendelet – GDPR).
 • Felnőttképző mindent megtesz – az adatkezelés megkezdése előtt – annak érdekében, hogy a tájékoztatáshoz való jogot biztosítsa valamennyi érintettnek, annak céljából, hogy egyértelmű és részletes információval rendelkezzenek a személyes adataik kezelésével vagy azzal kapcsolatos minden, az adatkezeléssel együtt járó, őket megillető jogaikról és az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségeikről (jelen szerződés 1. számú melléklete – Adatkezelési Tájékoztató a magánszemélyekkel kötött szerződés mellékleteként). Felnőttképző teljes tartalmú Adatkezelési Tájékoztatója elérhető minden ügyfele, partnere számára.
 • Az adatkezelés és adatfeldolgozás során a Felnőttképző a személyes adatok kiemelt védelmére törekszik, biztosítva az érintettek információs önrendelkezési jogát. Megfelelő védelemben részesíti az összegyűjtött személyes adatokat. A személyes adatok védelme magában foglalja a fizikai adatvédelmet is.
 • A Felnőttképző valamennyi tevékenysége során csak olyan partnereket vesz igénybe, akik megfelelnek a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályi rendelkezések által elvárt, illetve támasztott követelményeknek.
 • Minden más adatvédelmi rendelkezés esetében a Felnőttképző mindenkori érvényes adatvédelmi szabályzata az irányadó, amely a következő helyen érhető el: https://insprl.hu/adatvedelmi-tajekoztato/

7         Irányadó jog

 1. A szerződés értelmezése és a szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében Magyarország hatályos jogszabályai, különösen a Polgári Törvénykönyv és a Felnőttképzési törvény rendelkezései az irányadóak.

8         Viták rendezése

 1. A Feleknek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a jelen Általános Szerződés Feltételek keretében, vagy kapcsolatban merül fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.
 • Felek megállapodásának megfelelően amennyiben az 1. pontban írt tárgyalások útján nem jutnak eredményre, kizárólag abban az esetben vesznek igénybe egyéb jogérvényesítési utat.

9         Egyéb rendelkezések

Felek jelen Általános Szerződési Feltételeket elolvasták, értelmezték és mint akaratukkal mindenben megegyezőt fogadták el.

10    Általános Szerződés Feltételek 1. számú kiegészítő melléklete

Képzés adatai

A Felnőttképző vállalja, hogy a következőkben részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő képzést nyújt a Képzésben Résztvevő részére:

Képzés megnevezése
Képzés óraszáma
Képzés helyszíne
Képzés kezdési időpontja
Képzés ütemezése
Képzés tervezett befejezési időpontja
Képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megnevezése
A képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja, a vizsgára bocsátás feltételei:
Megengedett hiányzás mértéke, túllépésének következményei:
Képzési díja és a díj megfizetésének ütemezése:

A Képzés Résztvevője nyilatkozik, hogy a képzés részleteit megismerte, a vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket megimerte, annak tartalmával egyetért és annak elfogadását aláírásával jelzi.

Résztvevő neve Az ÁSZF tartalmát és a kiegészítő információkat megismertem és elfogadom
  
  
  
Üzleti elemzés MINDSET tréningFejleszd magad magabiztos és módszeres üzleti elemzővé

Tanuld meg két nap alatt az üzleti elemzés gondolkodásmódot és annak nemzetközi módszertanát!

Csatlakozz 2023. március 27-28-án a Business Analyst MINDSET tréninghez!